Warunki sprzedaży i dostaw firmy SSB – Spillner Spezialbaustoffe GmbH

 1. Zakres obowiązywania
  Niniejsze warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych kontaktów handlowych.
  Wyklucza się stosowanie warunków handlowych klienta. Poświadczenia przeciwne klienta
  w odniesieniu do takich warunków są odrzucane.
 2. Zawarcie umowy
  Oferty nie są wiążące, chyba że nie ma wyraźnie wymienionego okresu zobowiązania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych w rozsądnych granicach.
  Prawidłowe i terminowe dostawy są zastrzeżone. Pisemnie potwierdzone terminy dostawy nie są stałe: wymaga się pisemnego upomnienia w nawiązaniu do zwłoki.
 3. Warunki zapłaty
  Faktury są z reguły płatne natychmiast, bez potrąceń. Warunki płatności i rabaty odbiegające od tej reguły mogą być ustalane indywidualnie.
  Płatności przeznaczamy w pierwszej kolejności na poczet starszych długów nawet pomimo odmiennych postanowień klienta.
  Klient nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń od wymaganych przez nas płatności, chyba że jego roszczenie jest bezsporne lub umocowane prawnie.
 4. Dostawa i przeniesienie ryzyka
  Miejscem dostawy jest siedziba naszej firmy lub danego producenta. Ładowanie i wysyłka są wykonywane z naszej inicjatywy, ale na koszt i ryzyko odbiorcy.
  Jeśli dostawa jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest beneficjent, ryzyko nie jest uwzględniane od dnia, kiedy towar jest gotowy do przekazania do odbiorcy.
 5. Zastrzeżenie prawa własności
  W umowach z konsumentami zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu, zaś w umowach z wykonawcami − do momentu zakończenia wszystkich roszczeń wynikających z bieżącego stosunku handlowego.
  Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nas o dostępie strony trzeciej do towarów, na przykład w przypadku ich zajęcia, a także o wszelkich uszkodzeniach towaru.
  Klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów w zwykłym toku działalności. Od tego momentu ceduje się na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty zafakturowanej, które powstaną w wyniku sprzedaży na rzecz osoby trzeciej. Przyjmujemy cesje wierzytelności. Po dokonaniu cesji klient ma prawo do pobierania należności. Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia roszczeń od momentu, gdy klient przestanie spełniać swoje zobowiązania płatnicze.
  Przetwarzanie towarów przez klienta jest zawsze przeprowadzane w naszym imieniu i na nasze polecenie. Jeśli przetwarzanie odbywać się będzie za pomocą przedmiotów nie będących naszą własnością, nabywamy prawo współwłasności do nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości towarów dostarczonych przez nas w stosunku do innych przetworzonych przedmiotów. Jeżeli zastrzeżone towary zostaną przez klienta zainstalowane jako integralna część działki, na której znajduje się jego dom, w takiej sytuacji klient ceduje na nas swoje prawa powstałe z zarobkowego zbycia ziemi w wysokości rachunku. Przyjmujemy cesje wierzytelności.
 6. Rękojmia
  Jeśli klient jest przedsiębiorcą,  udzielamy mu gwarancji na wadliwy towar według naszego uznania: poprzez naprawę lub wymianę. Jeśli klient jest konsumentem, ma w takiej sytuacji wybór, czy odbędzie się to w drodze naprawy lub wymiany. Zachowujemy prawo odmowy w stosunku do wybranej opcji, jeśli jej wykonanie jest możliwe jedynie przy niewspółmiernych kosztach, a opcja alternatywna nie wiąże się z istotnymi niedogodnościami po stronie klienta.
  Jeżeli wypełnienie gwarancji nie powiedzie się, klient może zażądać obniżenia ceny zakupu lub też unieważnienia umowy.
  Klient ma obowiązek poinformowania nas o oczywistych wadach towaru natychmiast, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania towaru, w przeciwnym razie stwierdzenie roszczenia z tytułu gwarancji jest wykluczone. W sytuacji gdy towar został uszkodzony podczas transportu, klient powinien niezwłocznie powiadomić przewoźnika lub spedytora oraz wykonać wszystkie niezbędne formalności w stosunku do przewoźnika.
  Okres gwarancji trwa dla przedsiębiorców przez rok od dnia dostawy, natomiast dla konsumentów trwa  dwa lata.
  Jeśli klient otrzyma wadliwe instrukcje instalacji lub montażu albo nie otrzyma ich wcale, jesteśmy zobowiązani wyłącznie do dostarczenia prawidłowych instrukcji montażu i instalacji, ale tylko wtedy, gdy brak instrukcji stoi na przeszkodzie prawidłowemu montażowi lub instalacji.
 7. Ograniczenie odpowiedzialności
  W przypadku lekkiego nieumyślnego zaniedbania nasza odpowiedzialność ogranicza się do rodzaju towarów, uszkodzeń przewidywalnych, typowych i przeciętnych. Dotyczy to również drobnych zaniedbań naszych przedstawicieli prawnych lub agentów.
  W stosunku do przedsiębiorców nie jesteśmy odpowiedzialni za lekkie zaniedbania i naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych.
  Roszczenia o odszkodowanie z powodu wad ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostawy towaru. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku intencjonalności lub złośliwości.
 8. Postanowienia końcowe
  Odnośnie niniejszych postanowień oraz całego stosunku prawnego między stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej sprzedaży.
  Klient zgadza się, że dane osobowe niezbędne dla potrzeb umowy są przez naszą firmę przetwarzane i przechowywane w granicach dozwolonych przez prawo. Ujawnianie informacji osobom trzecim jest zabronione.
  Jeśli klient jest kupcem lub osobą prawną prawa publicznego, wyłącznym miejscem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Lübeck.
  Jeśli któreś z powyższych ustaleń stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień lub umów nie może zostać naruszona.